برنامه ریزی و طراحی دقیق اجرای یک طرح پژوهشی با اساتفاده از تحلیل های آماری در SPSS