تصحیح اتمسفری بر اساس مدل­ های انتقال تابش اتمسفری