تصمیم گیری

اهداف جغرافیا

اهداف جغرافیا

اهداف جغرافیا-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS اهداف جغرافیا هدف جغرافيا به عنوان شاخه ای از ... مطالعه بیشتر

مکان‌یابی

در تعریف مکان‌یابی می‌توان گفت که عمل تصمیم‌گیری و تعیین محدوده یا مختصات را شامل می‌شود. انتخاب مکان مناسب برای ... مطالعه بیشتر