تفاوت آمار کلاسیک با آمار فضایی همراه با مثال های کاربردی