.تمامی مدل های آماري در نرم افزار ARC GIS مورد تجزیه تحليل قرار میگیرد