تولید نقشه با استفاده از درون یابی چند جمله ای عمومی