دوره آموزش جامع اس پی اس اس (spss)در حشره شناسي كشاورزي