دید سه بعدی فضایی و استفاده از ابزارهای نوار Globe View Tools