رادار

رادار

عبارت  RADAR از حرف اول کلمات عبارت “RAdio Detection And Ranging” برگرفته شده است و به معنی “تشخیص و ناوبری ... مطالعه بیشتر

دقت لیدار

در نقشه برداری، دقت همیشه دو بعد دارد: نسبی و مطلق. دقت نسبی، عبارت است از اینکه عوارض نسبت به ... مطالعه بیشتر