راه های خاموش و روشن کردن و جابجا نمودن پنجره ها و نوارها