زلزله

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز-آموزش کاربردی GIS و RS رضا رسولی بلخکانلو گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد تاریخی ... مطالعه بیشتر