ساخت SHAPEFILE و دیجیت کردن مرز محدوده مورد مطالعه