عدم ارائه بحث روشن یا عدم توانایی پاسخ گويي به سوال مطرح شده