فاصله استاندار٬ -آشنایی با مفاهیم کواریانس

رگرسیون خطی

زمین آمار

نظریه زمین آماری، شاخه­ ای از آمار است که به تشریح ریاضی و تجزیه و تحلیل مشاهدات زمین­شناسی کمک می­کند. ... مطالعه بیشتر