فرایند ایجاد نقشه ساخت قالب خام لایه های بُرداری در محیط ArcCatalog