مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی