معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی