معرفی بسته نرم افزاری متن باز کوانتوم GIS (QGIS)

نرم افزار QGIS

با افزایش روزافزون استفاده مدیران، مسئولان و تصمیم گیران از داده های مکانی در جهت تصمیم گیری های مناسب و ... مطالعه بیشتر