مفهوم و اجرای ابزار صدور ويژگيهاي کلاس عارضه به ASCII