موسسه چشم انداز

مطالعه گسترش شهری با استفاده از GIS و RS

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) چیست؟

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) یک سیستم اطلاعاتی است که برای وارد کردن، بازیابی، مدیریت، تجزیه و تحلیل و انتقال داده‌های جغرافیایی ( داده‌ها با مرجع مکانی )، با هدف اصلی پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با برنامه‌ریزی ... مطالعه بیشتر