نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری