نحوه نوشتن توابع و شاخص های پیچیده ریاضی در گوگل ارث انجین