همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای