پیش بینی مقادیر برای موقعیت های خارج از منطقه مورد نظر