چگونگی Rescal تصاویر ماهواره­ای تصحیح اتمسفری شده (برای ماهواره لندست