کاربرد و نقش GIS در ارزیابی و توزیع فضایی ایستگاه های آتشنشانی