کاربرد و نقش GIS در ترسیم الگوی فضایی توریستی شهرها