کاربرد و نقش GIS در مکان یابی و توزع استاندارد فضایی خدمات شهری