کار با انواع فرمت داده اعم از برداری و رستری در QGIS