رگرسیون خطی

آمارفضایی-جلد-یک


مفهوم درونيابي

پديده¬هاي جغرافيايي از نظر روش¬هاي تحليل در GISداراي دو چهره متفاوت مي¬باشند که درک آن¬ها از اهميت ويژه¬اي برخوردار است (قهرودي و بابايي،1393):الف) داده¬هاي گسسته يا منفصل
اين داده¬ها عموماً داده¬هايي مطلق محسوب مي¬شوند. به اين معنا که مرز بين اين داده¬ها در طبيعت به¬طور دقيق قابل تعريف است (مانند، درياچه، جاده، جمعيت، کاربري زمين، تعداد
گونه¬هاي گياهي يا جانوري در يک منطقه و …)؛
ب) داده¬هاي پيوسته
اين داده¬ها در طبيعت از يکپارچگي برخوردارند و هر موقعيتي در سطح زمين اندازه¬اي از آن¬ها را دارا مي¬باشد. براي نمونه درجه حرارت، بارش، ارتفاع و غلظت کلر آب¬هاي زيرزميني يک منطقه داده¬هايي پيوسته (اعشاري) محسوب مي¬شوند که در صورت فراهم بودن شرايط (فني، اقتصادي و…) امکان اندازه¬گيري آن¬ها در هر نقطه¬اي امکان¬پذير است. برخي از داده¬هاي پيوسته مانند سرعت باد علاوه بر مقدار داراي جهت نيز مي¬باشند.
از آن جا که اندازه¬گيري مقادير مربوط به پديده¬هاي پيوسته در تمامي نقاط محدوده يا موضع مورد مطالعه امکان¬پذير نيست، لذا با اندازه¬گيري اين مقادير در برخي از نقاط (که از اين به بعد نقاط معلوم خوانده مي¬شوند) و بهره¬گيري از فرآيند درونيابي مي¬توان مقادير مورد نظر را در ساير نقاط محدوده مورد مطالعه (که از اين به بعد نقاط مجهول خوانده مي¬شوند) تخمين زد. با درونيابي داده¬ها از حالت نقطه¬اي و غير متصل به يک سطح پيوسته و متصل تبديل مي¬شوند. بدين ترتيب رفتار داده حاصله منطبق با رفتار پديده¬اي خواهد شد که در حال مطالعه مي¬باشد. خروجي فرآيند درونيابي در بيشتر نرم¬افزارهاي سيستم¬هاي اطلاعات جغرافيايي، يک لايه رستري متشکل از سلول¬هايي است که داراي مقادير اعشاري (پيوسته) مي¬باشند. براي نمونه پس از درونيابي داده¬هاي نقطه¬اي ارتفاع، يک لايه رستري (يا همان سطح) پيوسته ايجاد خواهد شد که هر کدام از سلول¬هاي آن داراي يک مقدار ارتفاعي خواهند بود. اين مدلي از پديده ارتفاع سطح زمين مي¬باشد که يک پديده پيوسته است. بنابراين يک لايه پيوسته مي¬تواند مدلي مناسب براي يک پديده پيوسته باشد.

برگرفته از : کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)

نویسندگان: سعید جوی زاده، ساره حدادی، محمد صادق درانی نژاد

انتشارات آکادمیک تهران

تلفن تماس سفارش کتاب: 09382252774

وبسایت آموزشی: www.gisland.org

لینک سفارش کتاب: http://ketabpage.ir/shop/

 

دوره آموزشی زمین آمار( Geostatistics)

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی و داده های تمرینی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های آمار مکانی و زمین آمار

تلفن ثبت نام :

09382252774

وب سایت :

https://gisland.org/

زمین آمار

آشنایی با مفاهیم کواریانسآمار فضاییآمار کلاسیکآموزش آمار فضاییآموزش امار فضاییآموزش زمین آماراندازه گیری توزیع جغرافیاییتحلیل اکتشافی داد هاتحلیل الگوهاتحلیل خوشه و ناخوشهتحلیل لکه های داغتدریس خصوصی امار فضاییتهیه نقشه های خوشه هاتوزیع جهتجزوه آمار فضاییجوی زادهخود مبستگی فضاییخوشه های زیاد /کمخوشه های فضایی چند جمله ایداده های آمار فضاییداده های امار فضاییدوره آمار فضاییدوره امار فضاییرابطه فضاییرگرسیون وزنی جغرافیاییروابط فضایی و همبستگیروش معکوس فاصلهزمین آمارسعید جوی زادهشیرازعارضه مرکزیعکوس فاصلهفاصله استاندارفاصله اقلیدسیفاصله منهتنفیلم آمار فضاییکاربرد آمار فضایی در آبشناسیکاربرد آمار فضایی در اقتصادکاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسیکاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهریکاربرد آمار فضایی در بهداشتکاربرد آمار فضایی در تکتونیککاربرد آمار فضایی در جغرافیاکاربرد آمار فضایی در زمین شناسیکاربرد آمار فضایی در کشاورزیکاربرد آمار فضایی در محیط زیستکاربرد آمار فضایی در معدنکارگاهکارگاه آمار فضاییکتاب آمار فضاییکلاس آمار فضاییمدلسازی فضاییمیانگین جهت خطوطمیانگین مرکزینرم افزار آمار فضاییهمبستگی و رگرسیون

12 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید