نقش اطلاعات مکانی و فن آوری های مربوطه در مدیریت مخاطرات در سراسر جهان به خوبی شناخته شده است. شناسایی مخاطراتی که در یک منطقه وجود دارد و بخش هایی از منطقه که بیشترین احتمال بروز خطر در آنها می باشد بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا در این صورت می توان برای جلوگیری از بروز حوادثی که می تواند خسارت های بی شماری را در بر گیرد، برنامه ریزی نمود و برنامه های واکنش در شرایط اضطراری را به طور دقیق، به موقع و به روز از قبل آماده نمود. به طور مثال در منطقه عسلویه، نقشه هایی از منطقه به کمک GISتهیه شد که از روی آنها سه بخش اصلی یعنی مسکونی، صنعتی و سایت های ساخت و ساز صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی مشخص شد، مناطق صنعتی و پتروشیمی به دلیل ماهیت نوع صنعت استقرار یافته و فعالیت های ساخت و ساز موجود در آن، مستعد بروز اتفاقات و حوادث و سوانح بی شماری است.

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری

ArcGISArcGIS در برنامه ریزی شهریArcGIS در شهرسازیgisgis در برنامه ریزی شهریGIS در پروژه های شهریGIS در شهرسازیGIS در مدیریت شهریآموزش ArcGIS در برنامه ریزی شهریآموزش ArcGIS در شهرسازیآموزش GISآموزش GIS در برنامه ریزی شهریآموزش GIS در شهرسازیآموزش GIS در مدیریت شهریآموزش تخصصی GIS در برنامه ریزی شهریآموزش تخصصی GIS در شهرسازیآموزش تخصصی GIS در مدیریت شهریآموزش جامع و کاربردی ArcGIS در شهرسازیآموزش جامع و کاربردی GIS در شهرسازیآموزش جی آی اسآموزش جی آی اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریآموزش جی ای اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در مدیریت شهریآموزشگاه GIS در برنامه ریزی شهریآموزشگاه GIS در شهرسازیآموزشگاه GIS در مدیریت شهریپروژه کامل مکانیابیپروژه های عملی شهریتدریس خصوصی GIS در برنامه ریزی شهریتدریس خصوصی GIS در شهرسازیتدریس خصوصی GIS در مدیریت شهریتوپولوژی در مباحث شهریجی آی اس در شهرسازیداده های واقعی شهریدانلود نرم افزار GIS در شهرسازیرشته شهرسازیرویکرد شهرسازیسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیشهرشهرسازیطراحی شهریکاربرد GIS در پروژه های شهریکتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکتاب کاربرد GIS در شهرسازیکتاب کاربرد GIS در مدیریت شهریمراحل انجام یک پروژه شهری در GISمشاوره پایان نامه GIS در برنامه ریزی شهریمشاوره پایان نامه GIS در شهرسازیمشاوره پایان نامه GIS در مدیریت شهریمشاوره پایان نامه جی ای اس در شهرسازیمنیژه براهیمیموسسه آموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریموسسه آموزش جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در مدیریت شهریموسسه آموزشی GISموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمی تحقیقاتینقش GIS در مدیریت شهرینقش GISدر مدیریت بحران شهریویدئوهای آموزشی GIS شهری

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید