یکی ازمهم ترین وظایف مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری است. از آنجا كه برنامه ریزي شهري، بر مبناي اطلاعات مکاني استوار است و سطح وسیعي از اطلاعات را در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، محیطي، فرهنگي، ترافیک و… دربرمي گیرد بنابراین سیستم اطلاعات جغرافیایي با امکانات وسیع طراحي، توصیف، تحلیل و مدلسازي خاص مي تواند در اختیار برنامه ریزان شهري، كاربردهاي مختلف داشته باشد بر این اساس برنامه ریزی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی برای یک شهر، تحت نظارت و هدایت سیستم GIS می تواند در زمینه های مختلفی همچون ایجاد محیط های شهری با کیفیت، تولید و انتخاب گونه های مناسب مسکن در شهر، برنامه ریزی برای رشد معقول نواحی شهری، احیای مجدد نقاط شهری رو به اضمحلال، مشارکتی کردن برنامه ریزی و دخالت مردم در برنامه ریزی، کمک به ایجاد فرصت های اشتغال و توسعه اقتصادی و تحول در ساماندهی حمل و نقل شهری اشاره کرد.
– استفاده ازGIS در برنامه ریزی شهری 5 امتیاز دارد:
1. امکان مدیریت حجم زیادی از داده ها را دارد.
2. اصلاح تغییرات داده ها در آن آسان است.
3. قابلیت نمایش در فرمتها و اشکال گوناگون به صور مختلف نظیر نقشه های كاغذی ، رقومی و … را دارد.
4. استفاده از آن برای كاربران مختلف آسان است (Easy User)
5. قابلیت یکپارچه كردن دادههای خود را با سایر داده ها مانند اطلاعات كاداستری، اكولوژیکی، داده های اقتصادی ، اجتماعی و… دارد.

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری

ArcGISArcGIS در برنامه ریزی شهریArcGIS در شهرسازیgisgis در برنامه ریزی شهریGIS در پروژه های شهریGIS در شهرسازیGIS در مدیریت شهریآموزش ArcGIS در برنامه ریزی شهریآموزش ArcGIS در شهرسازیآموزش GISآموزش GIS در برنامه ریزی شهریآموزش GIS در شهرسازیآموزش GIS در مدیریت شهریآموزش تخصصی GIS در برنامه ریزی شهریآموزش تخصصی GIS در شهرسازیآموزش تخصصی GIS در مدیریت شهریآموزش جامع و کاربردی ArcGIS در شهرسازیآموزش جامع و کاربردی GIS در شهرسازیآموزش جی آی اسآموزش جی آی اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریآموزش جی ای اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در مدیریت شهریآموزشگاه GIS در برنامه ریزی شهریآموزشگاه GIS در شهرسازیآموزشگاه GIS در مدیریت شهریپروژه کامل مکانیابیپروژه های عملی شهریتدریس خصوصی GIS در برنامه ریزی شهریتدریس خصوصی GIS در شهرسازیتدریس خصوصی GIS در مدیریت شهریتوپولوژی در مباحث شهریجی آی اس در شهرسازیداده های واقعی شهریدانلود نرم افزار GIS در شهرسازیرشته شهرسازیرویکرد شهرسازیسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیشهرشهرسازیطراحی شهریکاربرد GIS در پروژه های شهریکتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکتاب کاربرد GIS در شهرسازیکتاب کاربرد GIS در مدیریت شهریمراحل انجام یک پروژه شهری در GISمشاوره پایان نامه GIS در برنامه ریزی شهریمشاوره پایان نامه GIS در شهرسازیمشاوره پایان نامه GIS در مدیریت شهریمشاوره پایان نامه جی ای اس در شهرسازیمنیژه براهیمیموسسه آموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریموسسه آموزش جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در مدیریت شهریموسسه آموزشی GISموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمس تحقیقاتینقش GIS در برنامه ریزی شهری:نقش GIS در مدیریت شهریویدئوهای آموزشی GIS شهری

30 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید