کاربرد GIS در طرح جامع و طرح تفصیلي شهر

به منظور تدوین برنامه و تعیین و كنترل جهات توسعه شهر و تأمین نیازمنديهاي آن بر مبناي پیش بیني ها و اهداف توسعه شهري، طرح جامع شهري تهیه و تصویب مي شود. تهیه این طرحها با توجه به كیفیت محیط زیست و شناخت حوزه هاي نفوذ از نظر شرایط طبیعي، اجتماعي و اقتصادي شهرها است. متعاقب طرح جامع شهري، طرح تفصیلي به منظور انجام برنامه هاي اجرایي تصویبي تهیه شده و در آن اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهري مطرح مي گردد.

دوره-آموزش-حرفه-ای-gis

سیستمها و موضوعات اصلی شهر را ميتوان به شرح زیر بیان كرد:
• آمارگیری سرشماری
• اجرای آئین نامه ها وپیگیری آنها با استفاده از سیستم کدينگ
• ترسیم توپوگرافی اجتماعی
• مديريت الکترونیك شهر
• برنامه ريزی حوادث وسوانح
کاربرد GISدر امور اقتصادی شهر
• مشارکت الکترونیك
• برنامه ريزی کاربری اراضی
• مديريت زمین
•عملیات نوسازی و بهسازی شهری
• برنامه ريزی منطقه ای
رشد هوشمند شهر
• پايداری شهری
• برنامه ريزی حمل ونقل
• برنامه ريزی شهری
• تجسم کالبد سه بعدی شهر و ايجاد شهر مجازی
• مسکن
• ترافیك و تردد شهری

دوره-آموزش-حرفه-ای-gis
كلیه موضوعات یادشده یا بصورت پکیج هاي مختلف و یا بصورت هاي ماژول و EXTENTIONدر محیط GIS قابل نصب و بکارگیري مي باشد.
شاید بهترین راه انطباق كاربرد سیستمهاي اطلاعات جغرافیایي با تخصص برنامه ریزي شهري، انطباق مراحل متوالي تهیه طرحهاي توسعه شهري با كاربردهاي مطرح شده ميباشد. بنابراین با اشاره به مراحل فرایندي تهیه طرحهاي شهري (جامع ، تفصیلي، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و بطور كلي طرحهاي موضعي و موضوعي) كه فرآیند تهیه اكثر آنها مشابه هم هستند و همچنین كاربردهاي GIS و نحوه ورودي وخروجي آن بصورت متناظر مطرح مي شود.
قابلیتهاي این نرم افزار در برنامه ریزی شهری را مي توان به شرح ذیل برشمرد:
– ترسیم انواع نقشه هاي كوچک مقیاس و بزرگ مقیاس.
– ویرایش انواع نقشه ها از یک فرمت به دیگري.
– تبدیل داده هاي مختلف به یکدیگر (تبدیل داده هاي برداري به رستري و برعکس)
– انجام تحلیل هاي فضایي (Spatial Analysis)
– انجام تحلیل هاي سه بعدي (D Analysis3)
– انجام تحلیل هاي شبکه هاي (Network analysis)
– انجام تحلیل هاي شبکه هاي تأسیسات شهري (Utility Network Analysis)
– انجام تحلیل هاي نظامي (Military Analysis)
– قابلیت تحلیل هاي دینامیک (Tracking Analysis)
– قابلیت استفاده از آن در برداشت مستقیم داده ها از ابزارهاي برداشت داده ها مانند: دوربین هاي نقشه برداري، GPS، Total Station، ماهواره و … (Survey Analysis)

دوره-آموزش-حرفه-ای-gis
– قابلیت تشکیل و مدیریت بانکهاي اطلاعاتي و پایگاه داده ها.
– قابلیت برهم گذاري لایه هاي مختلف (Overlay) جهت پیدا كردن مکانهاي بهینه.
– توانایي استخراج گزارش و نمودارهاي مختلف از داده هاي فضایی و غیر فضایي.
– قابلیت ارتباط با نرم افزارهاي مختلف مانند: ,Access, Excel, Arc View3,2 ,Arc Info, ERDAS Imagine, AutoCAD, Micro Station و بهره گیری از خروجی سایر نرم افزارها در تصمیم سازی امور مربوط به شهر.

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری

ArcGISArcGIS در برنامه ریزی شهریArcGIS در شهرسازیgisgis در برنامه ریزی شهریGIS در پروژه های شهریGIS در شهرسازیGIS در مدیریت شهریآموزش ArcGIS در برنامه ریزی شهریآموزش ArcGIS در شهرسازیآموزش GISآموزش GIS در برنامه ریزی شهریآموزش GIS در شهرسازیآموزش GIS در مدیریت شهریآموزش تخصصی GIS در برنامه ریزی شهریآموزش تخصصی GIS در شهرسازیآموزش تخصصی GIS در مدیریت شهریآموزش جامع و کاربردی ArcGIS در شهرسازیآموزش جامع و کاربردی GIS در شهرسازیآموزش جی آی اسآموزش جی آی اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریآموزش جی ای اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در مدیریت شهریآموزشگاه GIS در برنامه ریزی شهریآموزشگاه GIS در شهرسازیآموزشگاه GIS در مدیریت شهریپروژه کامل مکانیابیپروژه های عملی شهریتدریس خصوصی GIS در برنامه ریزی شهریتدریس خصوصی GIS در شهرسازیتدریس خصوصی GIS در مدیریت شهریتوپولوژی در مباحث شهریجی آی اس در شهرسازیداده های واقعی شهریدانلود نرم افزار GIS در شهرسازیرشته شهرسازیرویکرد شهرسازیسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیشهرشهرسازیطراحی شهریکاربرد GIS در پروژه های شهریکاربرد GIS در طرح جامع و طرح تفصیلي شهرکتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکتاب کاربرد GIS در شهرسازیکتاب کاربرد GIS در مدیریت شهریمراحل انجام یک پروژه شهری در GISمشاوره پایان نامه GIS در برنامه ریزی شهریمشاوره پایان نامه GIS در شهرسازیمشاوره پایان نامه GIS در مدیریت شهریمشاوره پایان نامه جی ای اس در شهرسازیمنیژه براهیمیموسسه آموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریموسسه آموزش جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در مدیریت شهریموسسه آموزشی GISموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمی تحقیقاتینقش GIS در مدیریت شهریویدئوهای آموزشی GIS شهری

132 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید