روشهای ذرونیابی(قسمت چهارم)روش درونيابي معکوس فاصله وزني

رگرسیون خطی

آمارفضایی-جلد-یک


روش درونيابي معکوس فاصله وزني[1]

در اين روش از معکوس فاصله به­عنوان وزن نقاط معلوم در تخمين نقاط مجهول استفاده
مي­شود، زيرا نقش متغير پيوسته در تأثيرگذاري با فاصله از مکان نقطه مجهول کاهش مي­يابد. معادله عمومي درونيابي عکس فاصله وزني به صورت زير است:

روشهای درونیابی

(5-1)

که در آن  مقدار معلوم در موقعيت اُم،  مقدار در نقطه مجهول ،  وزن مقدار معلوم در موقعيت اُم و  تعداد نقاط معلوم مي­باشد.  تابعي از فواصل بين نقاط معلوم تا نقطه مجهول مي­باشد و هرچه اين فاصله بيشتر باشد، مقدار  کوچک­تر است. اين بدان معناست که نقاط معلومي که در فاصله زياد نسبت به نقطه مجهول قرار گرفته­اند، در عمل تأثير اندکي در تخمين مقدار مجهول دارند. در درونيابي به روش عکس فاصله وزني، دو مفهوم عمده مطرح مي­شود:

الف) محدوده همسايگي

در روش ، معمولاً تمامي نقاط معلوم در درونيابي مقدار در نقطه مجهول مورد استفاده قرار نمي­گيرد، چون نقاط معلومي که در فاصله زياد نسبت به نقطه مجهول قرار دارند، در عمل تأثيرگذاري خود را از دست مي­دهند. بنابراين يک دايره با شعاع جستجو (ثابت يا متغير) به مرکز نقطه مجهول ترسيم شده و نقاط معلوم واقع در اين دايره در محاسبات دخالت داده مي­شوند.

 

ب) توان[2]

افزايش يا کاهش وابستگي مقدار مجهول به مقادير معلوم، واقع در دايره جستجو، بر اساس توان معکوس فاصله تنظيم مي­شود. توان مناسب  با محاسبه حداقل ميزان  تعيين
مي­شود که مربع حداقل خطاي پيش­بيني است و بهترين توان مقداري است که بهترين برآورد را از سلول­هاي مجهول داشته باشد، يا به عبارتي داراي حداقل خطاي پيش­بيني باشد. خطاي پيش­بيني با مقايسه مقادير معلوم با مقادير پيش­بيني شده براي نقاط مجهول به دست مي­آيد (شکل 5-11).

روشهای درونیابی

شکل 5-11: رابطه توان و ميزان  در درونيابي  (ميچتل[3]، 2009)

 

توان مناسب ارتباط نزديکي با نقش فاصله در برآورد نقاط مجهول دارد. افزايش توان تأثير فاصله را در درونيابي بيشتر مي­کند. به­ اين معنا که شباهت نقاط مجهول به همسايگان معلوم نزديکتر با افزايش توان بيشتر مي­شود (قهرودي و بابايي، 1393). هنگامي که توان برابر با صفر است، نقش فاصله يکسان مي­شود و مقدار مجهول، از ميانگين نقاط همسايه به دست مي­آيد و اگر توان افزايش يابد، تأثير فاصله افزايش مي­يابد و فاصله­هاي نزديکتر، وزن­هاي بالاتري به دست خواهند آورد (فيليپ و واتسون[4]، 1985) (شکل 5-12 را ببينيد).

روش درونيابي  در مواردي مورد استفاده قرار مي­گيرد که تغييرات مقادير پارامتر مورد نظر با تغيير فاصله افقي، تقريبا زياد باشد و تغييرات به صورت محلي بارز و آشکار باشد. براي نمونه براي درونيابي داده­هاي نقاط ارتفاعي و تخمين ارتفاع در نقاط مجهول از اين روش استفاده
مي­شود. سطحي که به اين روش توليد مي­شود نشاندهنده تغييرات ارتفاع منطقه مورد نظر ناميده مي­شود و مدل رقومي ارتفاع  ناميده مي­شود (شکل 5-13).

روشهای درونیابی

شکل 5-12: رابطه توان، مقدار وزن و فواصل نقاط در روش

روشهای درونیابی

شکل 5-13:  مدل رقومي-ارتفاع قسمتي از درياچه بختگان در استان فارس به­دست آمده از روش درونيابي

[1] Inverse Distance Weighted

[2] Power

[3] Mitchel

[4] Philip & Watson

 

زمین آمار

آشنایی با مفاهیم کواریانسآمار فضاییآمار کلاسیکآموزش آمار فضاییآموزش امار فضاییآموزش زمین آمارآموزش زمین آمار در آرک جی آی اسآموزش زمین آمار در جی آی اسآموزش زمین آمار در نرم افزار ArcGISآموزش زمین آمار در نرم افزار GISآموزش زمین آمار در نرم افزار جی آی اساندازه گیری توزیع جغرافیاییبسته آموزشی زمین آمار در gisبهترین دوره آموزش زمین آمار در gisبهترین دوره آموزش زمین آمار در جی ای استحلیل اکتشافی داد هاتحلیل الگوهاتحلیل خوشه و ناخوشهتحلیل لکه های داغتدریس خصوصی امار فضاییتهیه نقشه های خوشه هاتوزیع جهتجامع ترین بسته آموزشی زمین آمارجزوه آمار فضاییجوی زادهخود مبستگی فضاییخوشه های زیاد /کمخوشه های فضایی چند جمله ایداده های آمار فضاییداده های امار فضاییدوره آمار فضاییدوره امار فضاییدوره زمین آمار در gisدوره زمین آمار در جی آی اسرابطه فضاییرگرسیون وزنی جغرافیاییروابط فضایی و همبستگیروش درونيابي معکوس فاصله وزنيروش معکوس فاصلهزمین آمارزمین آمار در arcgisزمین آمار در gisزمین آمار در جی آی اسزمین آمار در نرم افزار ArcGISسعید جوی زادهشیرازعارضه مرکزیعکوس فاصلهفاصله استاندارفاصله اقلیدسیفاصله منهتنفیلم آمار فضاییفیلم آموزشی زمین آمار در gisفیلم آموزشی زمین آمار در جی آی اسکاربرد آمار فضایی در آبشناسیکاربرد آمار فضایی در اقتصادکاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسیکاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهریکاربرد آمار فضایی در بهداشتکاربرد آمار فضایی در تکتونیککاربرد آمار فضایی در جغرافیاکاربرد آمار فضایی در زمین شناسیکاربرد آمار فضایی در کشاورزیکاربرد آمار فضایی در محیط زیستکاربرد آمار فضایی در معدنکارگاهکارگاه آمار فضاییکتاب آمار فضاییکلاس آمار فضاییکلاس زمین آمار در gisکلاس زمین آمار در جی آی اسمدرس دوره آموزش زمین آمار در GISمدلسازی فضاییموسسه چشم اندازموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمی تحقیقاتیمیانگین جهت خطوطمیانگین مرکزینرم افزار آمار فضاییهمبستگی و رگرسیونویدئو آموزش زمین آمار در GISویدئو آموزش زمین آمار در جی آی اس

11 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید