آمارفضایی-جلد-یک

آمارفضایی-جلد-یک


 بررسی نیکویی مدل رگرسیون

برای بررسی نیکویی مدل رگرسیون، علاوه بر سایر روش­های مربوط به بررسی نیکویی برازش از روش­های زیر نیز استفاده می­شود.

 

الف) معیار اطلاعاتی آکائیکه

معیار اطلاعاتی آکائیکه[1]  معیاری برای سنجش نیکویی برازش رگرسیونی است. معیار اطلاعاتی آکائیکه، معیاری برای سنجش میزان کارآیی نسبی است و نشان می­دهد که استفاده از یک مدل آماری به چه میزان باعث از دست رفتن اطلاعات می­شود. به عبارت دیگر، این معیار تعادلی میان دقت مدل و پیچیدگی آن برقرار می­کند. مقدار کم این معیار نشان می­دهد که مقدار تخمین زده شده توسط مدل، به مقدار مشاهده­ای (یا واقعیت زمینی) نزدیک­تر است (آش[2]، 1972). معیار تصحیح شده آکائیکه از رابطه زیر به دست می­آید:

(11-23)

 

که  تعداد پارامتر مدل و  مقدار حداکثر درستنمایی می­باشد. لازم به ذکر است که روش استانداردی برای انتخاب حد آستانه  وجود ندارد.

ب) بررسی ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل یافته [3]

با به توان دو رساندن ضریب همبستگی، مقدار ضریب تعیین بین دو متغیر بدست می­آید. ضریب تعیین نشان می­دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین می­شود (نصیری و همکاران، 1385). این ضریب در رگرسیون کاربرد زیادی دارد. مقدار ضریب تعیین همواره مثبت و بین صفر و یک است. مقدار صفر یعنی استفاده از متغیر یا متغیرهای مستقل در برآورد متغیر وابسته هیچ نقشی ندارد و مقدار یک بیانگر تخمین 100 درصد واریانس متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهای مستقل می­باشد. اگر انحراف معیار متغیرهای  و  به ترتیب به صورت   و  باشد و کواریانس آنها با علامت   نشان داده شود. ضریب تعیین از رابطه زیر قابل محاسبه است:

(11-24)

درصد نشان داده شده توسط ضریب تعیین با فرض تأثیر همه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می­باشد. درصد حاصل از ضریب تعیین تعدیل شده فقط نشاندهنده تأثیر واقعی متغیرهای مستقل (نه همه متغیرهای مستقل) بر متغیرهای وابسته مدل است. تفاوت دیگر این است که مناسب بودن متغیرها برای مدل توسط ضریب تعیین حتی با وجود مقدار بالا قابل تشخیص نیست در صورتی که می­توان به مقدار برآورد شده ضریب تعیین تعدیل شده اعتماد کرد:

(11-25)

که  تعداد کل مشاهدات،  تعداد متغیرهای مستقل و ضریب تعیین می­باشد. هرچه تفاوت و  تعدیل شده کمتر باشد متغیر­های مستقل اضافه شده به مدل بهتر انتخاب شده­اند (بازرگان لاری، 1385).

 

ج) مجموع مربعات خطا (باقیمانده)

در یک تحلیل رگرسیونی به دست آوردن پارامترهای موثر و برآورد آن­ها اهمیت زیادی دارد. یکی از روش­های به دست آوردن پارامترها این است که مجموع مربعات خطا (باقیمانده) کمینه شود.

[1] Akaike information criterion

[2] Ash

[3]Adjusted

برگرفته از کتاب آمار فضایی(تحلیل داده های مکانی )نویسندگان:سعید جوی زاده ساره حدادی، محمد صادق درانی نژاد انتشارات آکادمیک

برای اولین بار در ایران:

دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)

(جغرافیازمین شناسی کشاورزی محیط زیست و…)

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده و مهندس مینا حدادی

طول دوره :

دور روز(16 ساعت )

تلفن:

07132341477

09382252774

آدرس:

شیراز –خیابان برقکوچه یکموسسه چشم انداز

سرفصل دوره :

آشنایی با نرم افزار ARCGIS،وGEODA

آشنایی با داده های مکانی و فضایی

مدلسازی فضایی در منطقه مورد مطالعه

آشنایی با آمار فضایی و کاربرد های آن در هزاره سوم

تفاوت آمار کلاسیک با آمار فضایی همراه با مثال های کاربردی

تحلیل اکتشافی داد ها و تفسیر و کاربرد و انجام آن در نرم افزار های مربوطه

روابط فضایی و همبستگی :

آشنایی با فاصله اقلیدسی

آشنایی با فاصله منهتن

آشنایی با روش های مفهوم سازی رابطه فضایی

روش معکوس فاصله

– روش مربع معکوس فاصله

– روش محدوده فاصله ثابت

– روش منطقه تاثیر گذاری

– روش زمان سفر

– روش نزدیکترین همسایگی

روش مجاورت فضایی

تحلیل الگوها

میانگین نزدیکترین فاصله همبستگی (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

خوشه های زیاد /کم (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

خوشه های فضایی چند جمله ای (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

خود مبستگی فضایی( مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

تهیه نقشه های خوشه ها :

تحلیل خوشه و ناخوشه(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

تحلیل لکه های داغ (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

اندازه گیری توزیع جغرافیایی:

عارضه مرکزی(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

توزیع جهت دار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

میانگین جهت خطوط(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

میانگین مرکزی (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

– فاصله استاندار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

رگرسیون وزنی جغرافیایی:

آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون

اشکالات عمده در رگرسیون کلاسیک (خطی و چندگانه و…)

آشنایی با انواع خطاها و بررسی آنها

آشنایی با رگرسیون موزون جغرافیایی

کارهای عملی :

انجام چند پروژه کاربردی بصورت عملی و گام به گام همراه با انجام آنها در نرم افزار های مربوطه

سعید جوی زاده ,فاصله استاندار, آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون, تحلیل خوشه و ناخوشه, خوشه های فضایی چند جمله ای, میانگین جهت خطوط, میانگین مرکزی,آمار فضایی, آمار کلاسیک,آموزش آمار فضایی, اندازه گیری توزیع جغرافیایی,تحلیل الگوها, تحلیل اکتشافی داد ها, تحلیل لکه های داغ, تدریس خصوصی امار فضایی, تهیه نقشه های خوشه ها, توزیع جهت, جزوه آمار فضایی,جوی زاده, خود مبستگی فضایی, خوشه های زیاد /کم, داده های آمار فضایی,دوره امار فضایی, رابطه فضایی, روابط فضایی و همبستگی, روش معکوس فاصله, رگرسیون وزنی جغرافیایی, زمین آمار,سعید, شیراز, عارضه مرکزی, عکوس فاصله,فاصله اقلیدسی, فاصله منهتن, فیلم آمار فضایی,مدلسازی فضایی, کارگاه,کارگاه آمار فضایی, کتاب آمار فضایی,نرم افزار آمار فضایی,داده های امار فضایی,آموزش امار فضایی,دوره آمار فضایی,کلاس آمار فضایی,کلاس آمار فضایی,کاربرد آمار فضایی در بهداشت, کاربرد آمار فضایی در زمین شناسی, کاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسی, کاربرد آمار فضایی در کشاورزی, کاربرد آمار فضایی در اقتصاد, کاربرد آمار فضایی در جغرافیا, کاربرد آمار فضایی در محیط زیست, کاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهری, کاربرد آمار فضایی در معدن, کاربرد آمار فضایی در آبشناسی, کاربرد آمار فضایی در تکتونیک, کاربرد آمار فضایی در بهداشت

 

آموزش آمار فضایی

آشنایی با مفاهیم کواریانسآمار فضاییآمار کلاسیکآموزش آمار فضاییآموزش امار فضاییاندازه گیری توزیع جغرافیاییبررسی نیکویی مدل رگرسیونتحلیل اکتشافی داد هاتحلیل الگوهاتحلیل خوشه و ناخوشهتحلیل لکه های داغتدریس خصوصی امار فضاییتهیه نقشه های خوشه هاتوزیع جهتجزوه آمار فضاییجوی زادهخود مبستگی فضاییخوشه های زیاد /کمخوشه های فضایی چند جمله ایداده های آمار فضاییداده های امار فضاییدوره آمار فضاییدوره امار فضاییرابطه فضاییرگرسیون وزنی جغرافیاییروابط فضایی و همبستگیروش معکوس فاصلهزمین آمارسعیدسعید جوی زادهشیرازعارضه مرکزیعکوس فاصلهفاصله استاندارفاصله اقلیدسیفاصله منهتنفیلم آمار فضاییکاربرد آمار فضایی در آبشناسیکاربرد آمار فضایی در اقتصادکاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسیکاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهریکاربرد آمار فضایی در بهداشتکاربرد آمار فضایی در تکتونیککاربرد آمار فضایی در جغرافیاکاربرد آمار فضایی در زمین شناسیکاربرد آمار فضایی در کشاورزیکاربرد آمار فضایی در محیط زیستکاربرد آمار فضایی در معدنکارگاهکارگاه آمار فضاییکتاب آمار فضاییکلاس آمار فضاییمدلسازی فضاییمیانگین جهت خطوطمیانگین مرکزینرم افزار آمار فضاییهمبستگی و رگرسیون

14 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید