الزامات GIS

طراحی نقشه کشی

هدف یادگیری هدف از این بخش، آشنایی نقشه‌برداران با اصول اولیه نقشه‌برداری است که به طراحی مؤثر نقشه کمک می‌کند. ... مطالعه بیشتر

نمادشناسی

هدف یادگیری هدف این بخش درک چگونگی استفاده از نمادهای نقطه، خط و چندضلعی برای کمک به تفسیر نقشه و ... مطالعه بیشتر

رنگ

هدف یادگیری هدف از این بخش درک خواص رنگ و بهترین روش استفاده از آنها در محصولات کارتوگرافی است. اگرچه ... مطالعه بیشتر

انتزاع نقشه

هدف یادگیری هدف این بخش برجسته کردن فرآیند تصمیم‌گیری در پشت نقشه‌ها و تأکید بر نیاز به صریح و سازگار ... مطالعه بیشتر