ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری