ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری

کاربری اراضی

کاربری اراضی، الگوی توزیع مکانی- فضایی عملکردهای متفاوت سکونتگاه‌هاست بر حسب عرصه‌های مسکونی، صنعتی، تجاری و فضاهای اختصاصی به موارد ... مطالعه بیشتر

شهر هوشمند

شهر هوشمند، شهري است که بر وضعيت کليه زیرساختهاي اصلي خود شامل راهها، پلها، تونلها، ریلها، راههاي زیرزميني، فرودگاهها، بنادر، ... مطالعه بیشتر

استفاده از تکنیک های GIS در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینه ها

3- روند تهیه طرح با استفاده از GIS 3-1- اطلاعات GIS مورد نیاز جهت تهیه طرح های متقاضیان جدید 3-1-1- در صورتی که بانک اطلاعات GIS شبکه فشار ضعیف تا سطح مشترکین در محدوده مورد بررسی تکمیل باشد، جهت تهیه طرح نیاز به اخذ اطلاعات و انجام مراحل زیر می باشد: بررسی فاصله و بار نزدیکترین پست های توزیع موجود در محدوده مناسب اطراف ملک ... مطالعه بیشتر