آموزش آمار فضایی

آموزش آمار فضایی یکی از کاربردی ترین آموزش های سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایران است.آموزش آمار فضایی توسط دکتر سعید جوی زاده در موسسه چشم انداز برگزار می شود.آموزش آمار فضایی برای پژوهشگران و کسانی که به یادگیری آموزش GIS می پردازند کاربردی و حیاتی است .