تهیه نقشه درختان و پدیده های شهری و طبیعی از داده های لایدار در ENVI

نرم افزار ENVI

ENVI5.3 یکی از قویترین و محبوبترین نرم افزارهای سنجش از دور برای پردازش انواع تصاویر و داده های ماهواره ای ... مطالعه بیشتر