تهیه نقشه درختان و پدیده های شهری و طبیعی از داده های لایدار در ENVI