حذف ابر با استفاده از الگوریتم FMASK در نرم افزار ENVI