کتاب آموزشی gis

چرا ژئومارکتینگ:

ژئومارکتینگ چیست؟ ژئومارکتینگ به پرسش‌‌ها در محدوده مکانی حوزه فعالیت شرکت شما پاسخ می‌‌دهد. در واقع داده‌‌های مکانی کلید است. ... مطالعه بیشتر