خانه / فیلم آموزشی گوگل ارث(رایگان)

فیلم آموزشی گوگل ارث(رایگان)

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-سی و شش

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-سی و پنج

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-سی و چهار

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-سی وسه

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-سی و دو

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-سی و یک

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-سی

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-بیست و نه

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-بیست و هشت

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

آموزش کاربردی و گام به گام گوگل ارث(Google earth)-بیست و هفت

Google Earth

Google Earth گوگل ارث (Google Earth)، برنامه‌ای است که توسط شرکت کِی‌هول (Keyhole) ساخته شده‌است. در ابتدا نام گوگل ارث Earth View 3D (نمایش سه بعدی زمین) بوده است و در سال ۲۰۰۴ گوگل آن را خریداری کرد. گوگل ارث برای مشاهده تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکتهای satellite imagery …

بیشتر بخوانید »

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟