فن بیان

صدا و حضور

صدا و حضور(فصل17) https://gisland.org/ به کلمات خود آنگونه که لیاقتش را دارند، بدهید در اینجا یک سوال ریشه ای وجود ... مطالعه بیشتر

آمادگی ذهنی

 آمادگی ذهنی(فصل15) چگونه اعصابم را کنترل کنم؟ ترس واکنش باستانی جنگ یا گریز ما را تحریک می‌کند. بدن شما از ... مطالعه بیشتر

جا رختی

جا رختی (فصل14)   چی باید بپوشم؟ بسیاری از سخنرانان نگران لباس‌هایی هستند که باید بپوشند تا بهترین تاثیر را ... مطالعه بیشتر

باز و بسته

باز و بسته(فصل13) دوست دارید چه نوع تأثیری بگذارید؟ چه سخنرانی خود را حفظ کنید یا نه، مهم است که ... مطالعه بیشتر

Run-Throughs

Run-Throughs(فصل12) صبر کنید، من باید تمرین کنم؟ هر حالتی از صحبت کردن که تصمیم بگیرید، یک ابزار بسیار ساده و ... مطالعه بیشتر