استفاده از IdentifyTask برای برگرداندن فیلدهای عارضه