انجام عملیات های ساده بروی داده ها از جمله تعریف متغییرها