خلاصه سازي ویژگیهای فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت دار