درک و شناخت عمیق طرح تحقیق و نتایج پژوهشی ارائه شده در مجلات بین المللی معتبر