روش آدرس دهی دائمی داده ها جهت فراخوانی به محیط ARC MAP